Inleiding
Mpiece Nederland B.V. (verder “mpiece”) hecht grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie van de bezoekers van haar website, kandidaten, werknemers en zelfstandigen. Mpiece heeft daarom dit privacy statement opgesteld. Mpiece behandelt en beveiligt de aan haar toevertrouwde persoonlijke informatie uiterst zorgvuldig. Met deze privacy statement geeft Mpiece u inzicht hoe Mpiece in voorkomende situaties conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) met uw persoonsgegevens omgaat.

Wie zijn wij
Mpiece is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG en heeft daarmee zeggenschap over de verwerking van de persoonsgegevens en stelt het doel en de middelen voor de verwerking vast.
Onderaan tref je de contactgegevens van Mpiece aan.
Als we het over Mpiece hebben dan hebben we het over de juridische entiteit Mpiece Nederland B.V, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te Groenekan, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53361199.

Mpiece schakelt soms andere bedrijven in om diensten voor haar uit te voeren. Mpiece blijft in deze situaties verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Met deze bedrijven maakt Mpiece contractuele afspraken over de omgang van uw persoonsgegevens, zodat uw privacy gewaarborgd blijft.

Technische informatie
Wanneer u onze website bezoekt verzamelt de website automatisch informatie over de (apparaten van) onze bezoekers. Het gaat hierbij bijvoorbeeld over informatie met welk apparaat de website wordt bezocht, het IP-adres van uw apparaat, het IP-adres van uw Internet Service Provider, het besturingssysteem dat u gebruikt, datum en tijd van uw bezoek, het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks bent doorverwezen, de door u bezochte pagina's en de informatie die u heeft bekeken op de website, de locatie waar u zich bij benadering bevindt en het materiaal dat u opstuurt naar en downloadt van de website. Wij gebruiken deze technische informatie voor het beheer van de website en ter verbetering van de kwaliteit en effectiviteit van onze website. De informatie die wij gebruiken is geanonimiseerd, uw IPv4-adres is bijvoorbeeld 123.456.789.103, dan slaan wij enkel 123.456.0.0 op, hetzelfde geldt voor IPv6-adressen.

Cookies
Onze website maakt geen gebruik van cookies.

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?
In de volgende gevallen is het ons toegestaan uw gegevens te bewaren en verwerken:
  1. Als u Mpiece toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.
  2. Als de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, of om op verzoek van u vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
  3. Als verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Mpiece rust;
  4. Als de verwerking noodzakelijk is om uw of andermans vitale belangen te beschermen;
  5. Als de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan Mpiece is opgedragen;
  6. Als de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Mpiece of van een derde, behalve wanneer uw belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden die tot bescherming van uw persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen.

Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden gebruikt om de aan u aangeboden hr-diensten zo goed mogelijk te kunnen verlenen, waaronder uitzenden, detachering, bemiddeling, payroll, salarisadministratie, personeelsmanagement, persoonlijke ontwikkeling & inzetbaarheid en werving & selectie.
Mpiece gebruikt uw gegevens voor onderstaande doeleinden:Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?
Mpiece kan als u werkzoekende, kandidaat, gedetacheerde, (tijdelijke) werknemer, zelfstandig ondernemer en/of zakelijke relatie bent van Mpiece, de onderstaande persoonlijke gegevens verwerken. U bent zelf verantwoordelijk dat de door u aangedragen persoonlijke gegevens juist en up to date zijn.
Werkzoekende of kandidaat

Gedetacheerde, (tijdelijke) werknemer en zelfstandig ondernemer.

Indien u voor Mpiece of haar opdrachtgevers kunt gaan werken/werkt/heeft gewerkt, kan Mpiece onderstaande gegevens verwerken:
Welke persoonsgegevens van zakelijke relaties verwerken we?
Wij verwerken ook persoonsgegevens van zakelijke relaties. Dit betreffen doorgaans de contactgegevens van medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers, verkopers, referenten en andere instanties waarmee Mpiece een zakelijke relatie onderhoudt. Doorgaans betreft dit de namen, contactgegevens en functies van contactpersonen met als doel het doen van aanbiedingen over de dienstverlening en overige activiteiten, de zakelijke relatie te onderhouden en/of het aangaan van een opdrachtovereenkomst.

Welke bijzondere persoonsgegevens verwerken we?
We verwerken uitsluitend bijzondere persoonsgegevens als dat nodig is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daar toestemming voor is gegeven, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet. Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt bedoeld gegevens over ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap vakvereniging of strafrechtelijk verleden.
Wij wijzen je erop geen bijzondere persoonsgegevens op te nemen op het door jou verstrekte of geüploade cv. Denk dan vooral aan je BSN, gegevens over je afkomst en gezondheid of gegevens over je strafrechtelijk verleden. Desondanks kan het voorkomen dat dergelijke door jou op vrijwillige basis verstrekte gegevens door ons verwerkt worden. Mpiece zorgt er voor dat alleen die personen toegang hebben tot deze gegevens die deze nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden.

Afhankelijk van de voorkeuren die je hebt ingesteld op verschillende sociale mediasites, en jouw instellingen ten behoeve van onze site, kan bepaalde persoonlijke informatie worden gedeeld met Mpiece, bijvoorbeeld over jouw online activiteiten en sociale media profielen.

Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?
We kunnen jouw persoonsgegevens delen met service providers, zakenpartners (zoals klanten, opdrachtgevers) en andere derde partijen (zoals belastingdienst, verzekeraars, het UWV of arbodiensten), in overeenstemming met de geldende wetgeving. Soms biedt Mpiece een dienst aan in samenwerking met een ander bedrijf (zakenpartner). Indien jouw goedkeuring wettelijk is vereist of Mpiece de mening is toegedaan dat jouw goedkeuring gepast is, zal Mpiece altijd jouw goedkeuring vragen voordat jouw persoonsgegevens worden gedeeld. In de regel zal Mpiece persoonsgegevens alleen vrijgeven in overeenstemming met dit privacystatement en/of indien dit wettelijk is vereist. Ingeval Mpiece (een deel van) haar bedrijf verkoopt, kan deze overdracht ook de overdracht van jouw aan dat bedrijf gerelateerde persoonsgegevens aan de nieuwe eigenaar inhouden. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

Mpiece kan jouw persoonsgegevens opslaan in een cloud. Dit betekent dat jouw persoonsgegevens in opdracht van Mpiece door een cloudservice provider kunnen worden verwerkt en opgeslagen. Mpiece heeft organisatorische en contractuele maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen en veiligheids- en privacy-eisen op te leggen aan onze cloudserviceproviders, waaronder het vereiste dat jouw persoonsgegevens uitsluitend worden verwerkt voor de hierboven vermelde doeleinden.

De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?”.
Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. Mpiece heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

Uw rechten
Wij hechten er waarde aan dat u makkelijk gebruik kan maken van uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u gebruik wenst te maken van een van de u toekomende en hieronder benoemde rechten kunt u zoals onderstaand wordt omschreven contact met ons opnemen.

Inzage en/of wijzigen gegevens
U kunt ons op elk gewenst moment via operations@nl.mpiece.com dan wel per brief Postbus 410, 8200 AK Lelystad verzoeken aan te geven welke (categorieën van) gegevens wij van u verwerken, voor welke doeleinden dat gebeurt, van welke bron de gegevens komen en welke bewaartermijnen door ons worden gehanteerd.
Daarnaast kunt u op elk gewenst moment contact met ons opnemen om uw gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Mocht onverhoopt blijken dat wij verkeerde persoonsgegevens van u hebben verstrekt zullen wij dit rectificeren.
Wanneer wij uw persoonlijke gegevens hebben gewijzigd stellen wij u hiervan op de hoogte.

Verwerking van uw gegevens beperken
Wanneer u het niet eens bent met de inhoud van de gegevens die wij van u bewaren, kunt u een verzoek in dienen tijdelijk de verwerking van uw gegevens te beperken. Wij wachten dan met het verspreiden van uw gegevens tot deze naar uw mening weer op orde zijn. U kunt een verzoek tot een verwerkingsbeperking op elk gewenst moment via operations@nl.mpiece.com dan wel per telefoon +31 (0) 30 32 00 037 dan wel per brief op Postbus 410, 8200 AK Lelystad indienen.
Wanneer wij verwerking van uw persoonlijke gegevens beperken stellen wij u hiervan op de hoogte.

Recht om gegevens over te dragen
U kunt de persoonsgegevens die wij over u bewaren, in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm opvragen via operations@nl.mpiece.com dan wel per telefoon +31 (0) 30 32 00 037. U bent volledig vrij deze informatie over te dragen aan derde.

Recht om vergeten te worden
Wanneer u geen gebruik meer wenst te maken van onze diensten kunt u een verzoek indienen van verwijdering van al uw persoonlijke gegevens. U kunt ons op elk gewenst moment via operations@nl.mpiece.com dan wel gedurende werktijden via telefoonnummer +31 (0) 30 32 00 037 dan wel per brief naar Postbus 410, 8200 AK Lelystad verzoeken al uw gegevens te verwijderen.
U kunt daarnaast uw eventueel verleende toestemming om uw gegevens te verwerken op elk moment intrekken. Wij zullen de verwerking van uw persoonsgegevens waarvoor u toestemming had verleend staken. Het intrekken van uw toestemming heeft echter geen invloed op de verwerkingen die al hebben plaatsgevonden.

Procedure, snelheid van handelen en kosten
Wij proberen uw verzoeken als genoemd in dit hoofdstuk zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken, te behandelen. Wij zijn verplicht uw identiteit te controleren voordat aan uw verzoeken kan worden voldaan. Uw verzoeken worden in beginsel elektronisch behandeld, tenzij dat niet mogelijk is of u anders verzoekt.
Voor de behandeling van uw voornoemde verzoeken brengen wij u in beginsel geen kosten in rekening, tenzij uw verzoeken buitensporig zijn, kennelijk ongegrond of indien u bij het recht op inzage om bijkomende fysieke kopieën verzoekt.

Aanspreekpunt gegevensbescherming
Mpiece heeft een verantwoordelijke voor de gegevensbescherming aangesteld die binnen de organisatie toezicht houdt op de toepassing en naleving van de privacy regels. De contactgegevens van deze functionaris zijn: mevrouw D. Vermeulen bereikbaar via operations@nl.mpiece.com

Beveiliging
Mpiece doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerden hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan verwerkers van gegevens die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is Mpiece met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

Bewaartermijn
Mpiece bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking en conform de wettelijke bewaartermijnen.

Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek
Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Mpiece, dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via operations@nl.mpiece.com of Postbus 410, 8200 AK Lelystad. U kunt onze klachtenafdeling ook telefonisch bereiken via telefoonnummer +31 (0) 30 32 00 037.
Indien u het niet eens bent met het gebruik door Mpiece van uw persoonsgegevens, kunt u eveneens een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Datalek
Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij u dit direct te melden via admin@mpiece.com.

Wijzigingen
Mpiece behoudt zich het recht voor om dit privacy statement aan te passen of te wijzigen. Geen van de bepalingen uit het privacy statement heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen Mpiece en een betrokkene.

Overige bepalingen
Op de bepalingen uit deze privacy statement en alle hieruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.

Wijzigingen
De tekst van dit privacystatement is van maart 2018. Eventuele nieuwe versies worden op onze website gepubliceerd.
Copyright 2023 Mpiece™, Stop Spam Harvesters, Join Project Honey Pot